Nod Medrwn Môn ydy hyrwyddo a chefnogi gwirfoddoli, mudiadau gwirfoddol a chymunedol drwy weithio gydag unigolion, grwpiau a chymunedau ar Ynys Môn i sicrhau eu bod yn chwarae rhan lawn a blaenllaw i ddatblygu potensial yr Ynys.

Mae Medrwn Môn yn asiantaeth annibynnol sy’n darparu cefnogaeth a chyngor i fudiadau gwirfoddol a grwpiau cymunedol i’w galluogi i weithio’n fwy effeithiol.

Gall  Medrwn Môn helpu gyda:

 • Darparu cyngor ymarferol a chefnogaeth i grwpiau cymunedol a mudiadau gwirfoddol ynglŷn â :  
  • Cyllido cynaliadwy
  • Gwirfoddoli
  • Llywodraethu da
  • Ymgysylltu a dylanwadu
 • Cefnogi mudiadau gwirfoddol a chymunedol i ddatblygu a chynnal partneriaethau cryf a chyfleoedd i rwydweithio
 • Hyrwyddo cyfleoedd i wirfoddoli a chymryd rhan yn y gymuned
 • Adnabod anghenion hyfforddi, trefnu a darparu gweithdai hyfforddiant a chymorthfeydd cyllido
 • Annog pobl, grwpiau a mudiadau i leisio eu barn am wasanaethau cyhoeddus a’u cymunedau
 • Darparu gwasanaethau ymarferol a chefnogaeth weinyddol.

 Mae Medrwn Môn yn rhoi cymorth i gymunedau i:

 • adnabod bylchau mewn darpariaeth y gellid eu cyflenwi drwy’r sector gwirfoddol a chymunedol
 • datblygu mentrau lleol a phrosiectau 
 • sefydlu mentrau newydd.

Mae Medrwn Môn yn chwarae rhan hanfodol wrth gynrychioli’r sector gwirfoddol a chymunedol drwy fynegi barn y sector i bartneriaethau, llywodraeth leol a chyrff statudol, ac felly sicrhau fod barn y sector yn cael ei glywed. 

Trwy weithio mewn partneriaeth ag eraill a thrwy ymateb yn bositif a dychmygus, bwriadwn gryfhau a rhoi grym i gymunedau drwy Ynys Môn.

https://en.medrwnmon.org/mission-vision-values