Beth ydym ni’n ei wneud?

Gwasanaeth prescreibio cymdeithasol ydy Linc Cymunedol Môn sydd ar gael i unrhyw un dros 18 oed sy’n byw ar Ynys Môn ac sydd efallai’n teimlo’n unig neu’n ynysig o fewn eu cymuned. Bydd ein tîm o Gydlynwyr Asedau Lleol yn gweithio hefo chi i adnabod gweithgareddau a gwasanaethau cymunedol yn eich ardal a fydd efallai o ddiddordeb i chi, ac yn cynnig cefnogaeth i chi eu mynychu. Y nod ydy helpu chi i wella eich lles, hyder ac annibyniaeth. Mae’r prosiect yn rhan o Medrwn Môn - Cyngor Gwirfoddol Sirol Ynys Môn.

Pa wybodaeth fyddwn ni’n ei gasglu?

Byddwn yn casglu gwybodaeth bersonol sy’n dod ar y ffurflen gyfeirio a gawn gan eich meddyg teulu, yn ogystal â’r wybodaeth sy’n dod gennych chi. Mae hyn yn cynnwys manylion cyswllt a gwybodaeth fanwl am eich amgylchiadau personol.

Pam fyddwn ni’n casglu gwybodaeth?

Byddwn yn gwneud hyn er mwyn cadw mewn cysylltiad hefo chi, er mwyn gallu darparu cefnogaeth addas, ac i adrodd yn ôl ar ein prosiect.                                                                                                                                      

Sut fyddwn ni’n storio’r wybodaeth sy’n cael ei gasglu?                                                        

Byddwn weithiau’n storio gwybodaeth ar bapur pan fyddwn ni’n cymryd nodiadau yn ystod ein cyfarfodydd hefo chi. Byddwn yn trosglwyddo’r nodiadau yma i’n system wybodaeth rheoli diogel ar lein ac yna dinistrio’r copiau papur yn ddiogel unwaith y byddan nhw ar y system. Byddwn yn sicrhau fod eich data i gyd wedi ei storio’n ddiogel.

Hefo pwy fyddwn ni’n rhannu’r wybodaeth?                                                                                            

Dim ond staff hefo rheswm clir dros weld eich data sydd â’r hawl i gael mynediad ato. Rydym yn rhannu crynodeb o wybodaeth dienw gyda’r asiantaethau sy’n noddi’r prosiect ar gyfer adrodd yn ôl ar ein gwaith, ac ar gyfer ymchwil. O ran eich meddyg teulu, fyddwn ni ond yn rhannu eich gwybodaeth i roi diweddariad i’r meddyg os daw cais am wybodaeth, ac/neu os oes unrhyw bryderon diogelwch. Byddwn hefyd yn rhannu eich gwybodaeth hefo unrhyw fudiadiau y byddwch yn gofyn inni wneud hynny er mwyn eich cefnogi chi.

Am faint fyddwn ni’n cadw eich gwybodaeth?                                                                  

Byddwn yn cadw eich gwybodaeth bersonol am 15 mis ar ôl ein cyswllt olaf hefo chi. Fe fydd y wybodaeth yn cael ei dinistrio mewn modd diogel ar ôl hynny.

Sut allwch chi weld neu gywiro’r wybodaeth sydd gennym ni amdanoch chi?                                                                                                                          

Mae gennych chi’r hawl i weld eich gwybodaeth, ei newid, neu ofyn iddo gael ei ddileu fel sy’n cael ei amlinellu ym Mholisi Diogelu Data Medrwn Môn a fydd yn cael ei ddarparu ar eich cais drwy ffonio 01248 725745 neu e-bostio: [email protected]