Dyma amlinelliad o rôl a ffocws cyfredol Medrwn Môn wrth inni weithio i gefnogi pobl, gwirfoddolwyr, grwpiau cymunedol a mudiadau gwirfoddol yn ystod y cyfnod anodd hwn.

EIN RÔL NI

Nod Medrwn Môn ydy cryfhau a grymuso cymunedau ar draws Ynys Môn a'n blaenoriaeth a’n ffocws ar hyn o bryd ydy ymateb i anghenion pobl a chymunedau ar draws yr Ynys yn ystod y cyfnod anodd hwn.

Ni allwn wneud hyn ar ein pennau ein hunain ac mae hi mor galonogol bod cynifer o bobl yn ein cymunedau wedi rhoi eu henwau ymlaen i wirfoddoli i helpu cymdogion mewn angen a gwneud ‘tro da’ â nhw. Rydym yn gweithio ar y cyd hefo sefydliadau trydydd sector eraill a gyda gwasanaethau cyhoeddus – yn arbennig Cyngor Sir Ynys Môn a Menter Môn. Gweler mwy o fanylion yma.

Mae gwasanaethau Medrwn Môn yn dal i fod ar gael, gyda’n holl ffocws rwan ar yr anghenion sy’n codi yn ystod cyfnod COVID-19. Ein gweledigaeth ydy cefnogi pobl, gwirfoddolwyr, grwpiau cymunedol a mudiadau gwrifoddol.

1. Mae Linc Cymunedol Môn dal yn weithredol a bydd ein Cydlynwyr Asedau Lleol yn dal i fod ar gael i siarad hefo chi dros y ffôn. Gallwch gysylltu hefo Linc Cymunedol Môn drwy ffonio 01248 725745 neu e-bostio [email protected] a byddwn yn hapus i helpu mewn unrhyw ffordd y gallwn.

                                                                                                                           

Dyma ein LLYFRYN GWYBODAETH newydd ni - sy'n rhestru dros 30 o wasanaethau sydd ar gael i gefnogi trigolion Ynys Môn. Pwrpas y Llyfryn Gwybodaeth yma ydy tynnu sylw boblat fudiadau a gwasanaethau sydd ar gael a allai roi hwb i’w hiechyd a’u lles. 


I gysylltu hefo Linc Cymunedol Môn ffoniwch 01248 725745, a gadewch eich enw a’ch rhif ffôn er mwyn inni fedru eich ffonio chi’n ôl, neu e-bostiwch [email protected].  Ar gyfer gwasanaethau eraill Medrwn Môn, ffoniwch 01248 724944 neu e-bostio [email protected]

CEFNOGI YMATEB CYMUNEDOL

Rydym wedi bod yn gweithio’n agos gyda grwpiau sy’n bodoli’n barod, a rhai sydd wedi cael eu creu o’r newydd, ac sy'n awyddus i weithredu fel Timau Cymorth Ardal ar lefel wardiau, ar draws yr Ynys.  I ddarganfod mwy am eich Tîm Cymorth Ardal, cliciwch yma. Mewn partneriaeth â’r Cyngor Sir a Menter Môn rydym wedi cynhychu rhywfaint o ganllawiau a gwybodaeth sylfaenol ar gyfer cynlluniau cymunedol lleol / cynlluniau cymdogion da sy’n cael eu sefydlu ledled yr Ynys yn sgil yr argyfwng Covid-19.  Mae’r WCVA hefyd wedi paratoi canllawiau ar ymateb cymunedol i Covid-19 – gan alluogi ymarfer diogel ac effeithiol. Cliciwch yma.


GWIRFODDOLI    

Gall unigolion sydd â diddordeb mewn gwirfoddoli gyda’u Tîm Cymorth Lleol gysylltu â [email protected] i gofrestru eu manylion. Byddwn yn cadw mewn cysylltiad â phawb sy’n cofrestru, gan eu cysylltu ag unrhyw angen yn y gymuned, fel sy’n briodol. 

Rhaid i ni gofio am y risg o roi cymorth i’n trigolion bregus heb ei fod yn cael ei reoleiddio, felly rydym yn gweithio ar y ffyrdd gorau posib o harnesio parodrwydd a brwdfrydedd y rhai sy’n iach ac yn barod i helpu, gyda’r meysydd angen allweddol – er mwyn amddiffyn y gwirfoddolwr yn ogystal â’r person sydd angen cymorth.  Mae’r WCVA drwy wefan Gwirfoddoli Cymru wedi cynhyrchu canllaw i wirfoddoli ar gyfer y cyfnod yma.  I gael mwy o wybodaeth am gyfleoedd gwirfoddoli ewch i wefan Gwirfoddoli Cymru. Gall pobl gofrestru eu diddordeb mewn gwrifoddoli trwy’r ddolen hon.

 

GRWPIAU CYMUNEDOL A MUDIADAU GWIRFODDOL

Rydym yn gwybod eich bod eisoes yn gwneud llawer iawn er mwyn parhau i ddarparu gwasanaethau a chefnogaeth hanfodol.  Byddem yn gwerthfawrogi pe byddech yn gallu treulio ychydig funudau yn llenwi’r ffurflen ganlynol, er mwyn i ni allu cydlynnu manylion ymateb y Trydydd Sector ar Ynys Môn. Mae angen inni hefyd sicrhau ein bod yn gallu galw ar unrhyw adnoddau ychwanegol y gallwch eu cynnig i gefnogi’r achos ymhellach, yn enwedig os bydd angen ichi adleoli staff neu wirfoddolwyr.

A oes angen gwirfoddolwyr ar eich mudiadau chi i helpu gydag argyfwng Covid-19?

Mewngofnodwch neu cofrestrwch er mwyn nodi eich anghenion o ran gwirfoddolwyr.  Cofiwch ychwanegu rhai geiriau allweddol Covid – a defnyddiwch y categori Covid-19 fel bod gwirfoddowyr yn gallu dod o hyd i'r cyfleoedd yn hawdd.

Os ydych chi’n poeni am unrhyw grantiau neu gytundebau yr ydych yn eu gweinyddu ar hyn o bryd, cysylltwch â ni os oes angen help arnoch i drafod gyda chyllidwyr neu gomisiynwyr a gweithgareddau ail-drefnu. Hefyd, ewch i wefan Cyllido Cymru i gael gwybodaeth am amrywiol gronfeydd arian sydd ar gael i gefnogi’r sector trwy’r cyfnod hwn. 

Mae’r Comisiwn Elusennau wedi cyhoeddi canllawiau i’ch helpu gyda rhedeg eich elusen yn ystod argyfwng Covid-19.

Mae Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth wedi cyhoeddi canllawiau ynglyn â'r hyn mae angen i chi ei wybod am ddiogelu data yn ystod argyfwng Covid-19. Mae gwybodaeth ar gael i fudiadau yma i fudiadau ac yma i grwpiau cymunedol.

Mae’r Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS) wedi cyhoeddi canllawiau ar Ddiogelu Gwirfoddolwyr Cymunedol yn ystod yr argyfwng Covid-19. Cliciwch yma. Ac mae mwy o wybodaeth ar gyfer y sector ar gael yma.

Mae gan Gyngor Gweithredu Gwrifoddol Cymru (WCVA) wybodaeth am faterion sydd angen i Ymddiriedolwyr eu hystyried. Darllenwch amdanynt yma.

Mae’r Gymdeithas Cludiant Cymunedol (CTA) wedi cyhoeddi canllawiau ar Gludiant Cymunedol. Darllenwch am y canllawiau yma.

CYLLIDO

Cronfa Argyfwng Gwasanaethau Gwirfoddol a Chymunedol Medrwn Môn  

Gwahoddir ceisiadau am grant o hyd at £1,000 gan fudiadau gwirfoddol a grwpiau cymunedol sy'n cefnogi cymunedau ar Ynys Môn.


Pwrpas Cronfa Argyfwng Gwasanaethau Gwirfoddol Ynys Môn ydy:

  • Cynnal neu gynyddu gweithgareddau sy'n cefnogi'r rhai bregus yn ystod y pandemig Coronafeirws (Covid-19)
  • Sicrhau bod gan fudiadau gwirfoddol a grwpiau cymunedol yr adnoddau sydd eu hangen i ddarparu gwasanaethau hanfodol i'w cymunedau
  • Annog protocolau iechyd a diogelwch llym yn ystod yr holl weithgareddau sy'n diogelu staff, gwirfoddolwyr a buddiolwyr y sector gwirfoddol a chymunedol. 

Nid oes dyddiad cau. Mae'r panel yn cwrdd yn aml, gyda cheisiadau sy'n cwrdd â'r meini prawf yn cael eu hariannu ar sail y cyntaf i'r felin. Asesir ceisiadau yn rheolaidd.

Cysylltwch â Medrwn Môn ar 01248 724944 neu [email protected] am fwy o wybodaeth a Ffurflen Gais.

RHANNU GWYBODAETH A DIWEDDARIADAU RHEOLAIDD

Mae Medrwn Môn wedi sefydlu’r dudalen we bwrpasol hon a fydd yn cysylltu gyda’r wybodaeth ddiweddaraf y byddwn yn rhannu am ein hymateb i’r pandemig. Bydd diweddariadau hefyd yn cael eu rhannu ar ein tudalen Facebook @medrwnmon a Twitter @medrwnmon. Rydym hefyd yn paratoi E-FWLETIN rheolaidd i roi sylw i'r wybodaeth ddiweddaraf -  cliciwch YMA.  Rydym yn ymwybodol bod gan sefydliadau nifer fawr o gwestiynau i’w gofyn am beth mae hyn yn ei olygu iddyn nhw o safbwynt llywodraethiant, gofalu am staff a'u cynaliadwyedd ariannol. 

Oes oes gennych newyddion i’w rannu, rhowch wybod i ni, a byddwn yn rhannu’r wybodaeth drwy’r cyfryngau cymdeithasol.

GWEITHIO MEWN PARTNERIAETH

Mae Medrwn Môn wedi bod yn gweithio mewn partneriaeth hefo Cyngor Sir Ynys Môn, Menter Môn, Partneriaeth Gwledig Ynys Môn a mudiadau gwirfoddol fel Banc Bwyd Ynys Môn, Môn CF a CAB Ynys Môn.  Gyda’n gilydd rydym yn ceisio adnabod pa faterion sy’n wynebu cymunedau a helpu canfod atebion i’r materion hyn. 

Rydym wedi bod yn siarad yn rheolaidd gyda mudiadau gwirfoddol ac elusennol ar draws yr Ynys am newidiadau i’w darpariaeth gwasanaeth yn ogystal ag adnabod cyfleoedd i rannu adnoddau a lleoli staff a gwirfoddolwyr lle bo hynny’n bosib.

Rydym yn cysylltu gyda rhwydweithiau a sefydliadau rhanbarthol sy’n arbenigo mewn iechyd a gofal cymdeithasol ac mewn ymatebion brys, Heddlu Gogledd Cymru a Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr, er mwyn rhannu a chydlynu gwybodaeth ac ymdrech.  Mae’r WCVA yn gweithio’n galed ar ran y sector ar lefel genedlaethol drwy arwain ar ddarparu cyswllt rhwng Ysgrifennydd Gwladol Cymru a Gweinidogion Llywdoraeth Cymru, Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) ac Un Llais Cymru i gefnogi cydweithredu lleol ac rydym wedi bod yn siarad yn gyson gyda’r rhwydwaith o Gynghorau Gwirfoddol Sirol sy’n gweithio’n lleol ledled Cymru.

Mae angen i ni weithio gyda’n gilydd, ar draws y sector gwirfoddol ond hefyd gyda llywodraeth leol a busnesau, i genfogi pobl, cymunedau a’n gilydd trwy’r argyfwng hwn. Bydd Medrwn Môn yn gwneud popeth o fewn ein gallu i helpu i hynny ddigwydd yn ystod yr wythnosau a’r misoedd nesaf.

Lle mae hynny’n bosib, rydym yn gweithio i ailgyfeirio cronfeydd o arian sy’n bodoli’n barod a chanfod arian newydd i gefnogi sefydliadau a chymunedau yn ystod yr argyfwng hwn.

BANC BWYD YNYS MÔN

Fe fydd Coronafeirws yn cael effaith sylweddol ar fywydau teuluoedd ac unigolion ar Ynys Môn.  Mae cymunedau’n ymateb yn wych i genfogi’r rhai mwyaf bregus.  Er mwyn cefnogi eu hymdrechion mae Menter Môn wedi sefydlu cronfa sy’n codi arian i brynu bwyd a chyflenwadau hanfodol eraill.

Cliciwch YMA i fynd i dudalen Gofundme Banc Bwyd Ynys Môn

EDRYCH YMLAEN

Mae tîm Medrwn Môn yn delio gyda nifer fawr o alwadau ac ymholiadau gan:

  • Bobl sydd angen cefnogaeth
  • Pobl sydd yn cynnig helpu yn eu cymuned leol
  • Grwpiau cymunedol sy’n datblygu Timau Cymorth Lleol
  • Mudiadau gwirfoddol sy’n datblygu eu cynlluniau-wrth-gefn eu hunain
  • Partneriaid yn y sector cyhoeddus sy’n edrych am y ffyrdd gorau i gael gafael ar gymorth gwirfoddol cymunedol a chydlynol diogel i bobl Ynys Môn.

RHOWCH WYBOD I NI BETH SYDD EI ANGEN ARNOCH CHI

Mae’r wybodaeth sy’n cael ei nodi yma yn rhoi trosolwg o rôl Medrwn Môn wrth gefnogi sefydliadau gwirfoddol trwy’r argyfwng hwn.  Rhaid i’n gwaith bob amser fod yn seiliedig ar eich anghenion chi. Felly os ydych chi’n gweithio yn y sector a bod gennych bryderon neu anghenion penodol, cysylltwch hefo ni trwy e-bostio [email protected].

Nid ydym yn honi fod gennym yr ateb i bopeth nag y byddwn yn gallu helpu gyda phob problem, ond drwy weithio gyda chi byddwn bob amser yn mynd yr ail filltir i wneud mwy o wahaniaeth gyda’n gilydd.

Hoffai Tîm Medrwn Môn achub ar y cyfle yma i ddiolch i chi i gyd am bopeth rydych chi’n ei wneud i sicrhau bod pobl yn dal i gael mynediad at wasanaethau hanfodol yn ystod yr amser ansicr hwn. Peidiwch anghofio ein bod ni yma i’ch helpu – felly cadwch mewn cysylltiad -  01248 724944 [email protected]

DOLENNI I WYBODAETH BWYSIG:

I gael y cyngor diweddaraf yn ymwneud â iechyd ewch i: Iechyd Cyhoeddus Cymru.

Am gyngor a chyhoeddiadau diweddaraf Llywodraeth Cymru ar Coronafeirws: Llywodraeth Cymru.

I gael y cyngor a'r cyhoeddiadau diweddaraf gan Lywodraeth y DU: https://www.gov.uk/

Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS): DBS

Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth (Diogelu Data): Diogelu Data ICO

Comisiwn Elusennau: Comisiwn Elusennau

Cyngor Sir Ynys Môn: www.ynysmon.gov.uk

Menter Môn: www.mentermon.com

 

 https://en.medrwnmon.org/covid-19