Nod Medrwn Môn ydy hyrwyddo a chefnogi gwirfoddoli, mudiadau gwirfoddol a chymunedol drwy weithio gydag unigolion, grwpiau a chymunedau ar Ynys Môn i sicrhau eu bod yn chwarae rhan lawn a blaenllaw i ddatblygu potensial yr Ynys.

Mae Medrwn Môn yn asiantaeth annibynnol sy’n darparu cefnogaeth a chyngor i fudiadau gwirfoddol a grwpiau cymunedol i’w galluogi i weithio’n fwy effeithiol.

Mae Medrwn Môn yn darparu:

  • cefnogaeth a chyngor drwy ddarparu gwybodaeth gyfredol
  • cyngor cyllido
  • cyngor ymarferol (gan gynnwys deddfwriaeth a rheolaeth)
  • cyfleoedd hyfforddiant
  • asiantaeth gwirfoddoli 

Mae Medrwn Môn yn rhoi cymorth i gymunedau i:

  • adnabod bylchau mewn darpariaeth y gellid eu cyflenwi drwy’r sector gwirfoddol a chymunedol
  • datblygu mentrau lleol a phrosiectau 
  • sefydlu mentrau newydd

Mae Medrwn Môn yn chwarae rhan hanfodol wrth gynrychioli’r sector gwirfoddol a chymunedol drwy fynegi barn y sector i bartneriaethau, llywodraeth leol a chyrff statudol, ac felly sicrhau fod barn y sector yn cael ei glywed. 

Trwy weithio mewn partneriaeth ag eraill a thrwy ymateb yn bositif a dychmygus, bwriadwn gryfhau a rhoi grym i gymunedau drwy Ynys Môn.