Mae cymuned ar Ynys Môn wedi bod yn torri tir newydd drwy weithio mewn Partneriaeth er mwyn llunio ei blaenoriaethau a’i gwasanaethau ei hun.

Ar Fehefin 6ed eleni bu’r Gweinidog Iechyd a Gofal Cymdeithasol, Vaughan Gething yn dysgu sut mae Cynghrair Pobl Seiriol yn cynnwys trigolion mewn penderfyniadau ac yn helpu i gynllunio ar gyfer y dyfodol.Yn ystod ei ymweliad â Biwmares arwyddodd cynrychiolwyr o Gynghrair Pobl Seiriol, Canolfan Biwmares a Chyngor Sir Ynys Môn Femorandwm o Ddealltwriaeth er mwyn cynorthwyo cydweithio pellach a chynaliadwy – y cyntaf ar yr ynys. Bydd y ddogfen yn arwain Cynghrair Pobl Seiriol wrth iddi ymchwilio i ffyrdd y gall y gymuned gymryd mwy o gyfrifoldeb am bethau lleol a chomisiynu ei gwasanaethau ei hun.

Gyda chefnogaeth gan Medrwn Môn a Chyngor Môn, mae Cynghrair Pobl Seiriol yn cael ei gadeirio gan Feddyg Teulu lleol sydd newydd ymddeol, Dr Steve MacVicar. Dywedodd Dr MacVicar, “Mae hwn yn ddiwrnod pwysig i ward Seiriol a’i thrigolion. Bydd y memorandwm o ddealltwriaeth yn chwarae rôl bwysig o ran cydweithio parhaol rhwng y partneriaid wrth i ni geisio gwella iechyd, lles a ffyniant yr ardal leol i’r dyfodol.

Sefydlwyd prosiect Adeiladau Cymuned Seiriol gyntaf dair blynedd yn ôl gan ymgysylltu â’r gymuned leol, cynghorau tref a chymuned a’r cynghorwyr sir lleol. Mae Cynghrair Pobl Seiriol eisoes wedi ymchwilio i ffyrdd o ddatblygu darpariaeth gofal cymdeithasol ar gyfer y dyfodol a gallant nawr weithio i ddatblygu  meysydd blaenoriaeth eraill megis creu swyddi, tai fforddiadwy, a thrafnidiaeth. Dywedodd y Gweinidog Vaughan Gething, “Rwy'n croesawu'n fawr y fenter gydweithredol newydd yma sydd â'r nod o gefnogi pobl hŷn wrth iddynt dderbyn gofal yn eu cartrefi a hynny’n osgoi gorfod mynd i'r ysbyty. Dyma'r union fath o ddarpariaeth gofal newydd yr wyf am weld mwy ohono. Mae'n esiampl ragorol o weithio mewn partneriaeth ac yn integredig ac rwy'n gobeithio y gall rhannau eraill o Gymru ddysgu o'r ffordd yma o gydweithio.”

                                               

LLUN:  ch-dde Arweinydd Cyngor Môn, y Cyng Llinos Medi; Pennaeth Gwasanaethau Oedolion Môn, Alwyn Rhys Jones; Gweinidog Iechyd a Gofal Cymdeithasol, Vaughan Gething; Cadeirydd Cynghrair Pobl Seiriol,      Dr Steve MacVicar; Cadeirydd Canolfan Beaumaris, Alwyn Rowlands a Phrif Weithredwr Cyngor Môn, Dr Gwynne Jones.